Politica de confidențialitate și declarația de cookies

Politica de Confidențialitate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Organizația de Creditare Nebancară “CREDITS 2 ALL” SRL, cu sediul pe str. Ismail, 58/1 , Chișinău, Republica Moldova, MD-2001, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1015600025709 , prelucrează anumite date cu caracter personal precum este detaliat mai jos.

La cererea Utilizatorului, Organizația de Creditare Nebancară “CREDITS 2 ALL” SRL va lua anumite măsuri indicate în prezenta Politică, legate de prelucrarea datelor personale înaintea încheierii contractului de credit în corespundere cu art. 5 alin.(5) lit a) din Legea 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și în vederea executării contractelor la care subiectul datelor cu caracter personal este parte.

1. Definițiile folosite în Politica de Confidențialitate

1.1. Companie sau Operator: Organizația de Creditare Nebancară “CREDITS 2 ALL” SRL, cu sediul pe str. Ismail, 58/1 , Chișinău, Republica Moldova, MD-2001, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1015600025709 ;

1.2. Sucursală: orice oficiu permanent sau locație unde Compania sau partenerii acceptați ai Companiei (dacă există) desfășoară activitate de creditare;

1.3. Utilizator: persoană fizică care a trimis cerere electronică prin Portal sau care a semnat personal cererea, pentru a cere respectivul credit, la Sucursală și prin această acțiune a consimțit implicit cu Politica de Confidențialitate;

1.4. Debitor: persoană fizică cererea căreia a fost aprobată de către Companie și cu care a fost încheiat un Contract. Toți Debitorii sunt și Utilizatori;

1.5. Portal: adresa web a Companiei (la moment având nume de domeniu www.kreddy.md) unde Debitorul este identificat prin intermediul Profilului și unde are loc comunicarea reciprocă și schimbul de informație între Utilizator și Companie;

1.6. Contract: contractul de credit încheiat între Debitor și Creditor pentru stabilirea dispozițiilor de oferire și rambursare a creditelor;

1.7. Perioadă precontractuală: perioada de timp din momentul când Utilizatorul a furnizat Creditorului Datele Personale ale Utilizatorului și informația necesară pentru evaluarea bonității (solvenței), precum și pentru aprobarea sau refuzul încheierii Contractului.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Compania va procesa următoarele date cu caracter personal ale Utilizatorului: numele, prenumele, patronimicul, sexul, data și locul nașterii, semnătura, datele membrilor de familie, cetățenia, semnătura digitală, telefon mobil, adresa de e-mail, situație familială, situație economică sau financiară, date bancare, imagine, telefon/fax, adresa de domiciliu sau reședință, loc de muncă, IDNP, date privind bunurile deținute, voce, parola Profilului de Utilizator oferită de Companie, date financiare cu privire la conturile de credit (uri) ținute la Companie, (împreună numite în continuare, „Datele Personale ale Utilizatorului”).

3. Scopul prelucrării

Compania va procesa Datele Personale ale Utilizatorului pentru:

3.1. crearea Profilului Utilizatorului și folosirea Portalului, respectiv pentru oferirea accesului Utilizatorului la Portal și pentru oferirea serviciilor specifice făcute accesibile de către Companie prin intermediul Portalului și în conformitate cu Termenii și Condițiile de Folosire a Portalului, precum și Contractul;

3.2. identificare și validare a Utilizatorului.

3.3. evaluarea bonității, respectiv pentru evaluarea bonității (solvabilității) Utilizatorului în baza informației furnizate de către Utilizator, de către persoanele indicate de către acesta sau de persoane terțe autorizate (inclusiv Birourile Istoriilor de Credit), în interiorul Perioadei precontractuale și implementării Contractului.

3.4. implementarea contractului, respectiv pentru exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor Companiei în legătură cu executarea Contractului, inclusiv monitorizarea executării Contractului și executării silite a drepturilor Companiei împotriva Debitorului;

3.5. statistică și raportare, respectiv pentru furnizarea tuturor rapoartelor către autoritățile competente, precum și pentru crearea statisticii (istoriei de credit) a Debitorului;

3.6. buletine informative și informații despre produsele / serviciile Companiei sau a partenerilor săi, respectiv pentru transmiterea către Utilizatori a buletinelor informative sau altă informație comercială despre produsele / serviciile Companiei sau a partenerilor săi, care pot fi relevante pentru Utilizator. Orice astfel de comunicare trebuie să fie transmisă prin [e-mail / Portal / telefon / SMS]. Utilizatorii trebuie să poată mereu renunța la primirea oricăror astfel de buletine informative sau mesaje comerciale.

4. Transmiterea Datelor Personale

Compania poate transmite Datele Personale ale Utilizatorului:

4.1. persoanelor împuternicite numite să prelucreze datele cu caracter personal din numele său;

4.2. și să obțină informație despre Utilizator / Debitorul de la persoane terțe (inclusiv, fără limitare de la Birourile Istoriilor de Credit și orice alte persoane juridice îndreptățite; agenții de colectare și recuperare a datoriilor; persoane împuternicite ale Creditorului) pentru evaluarea bonității (solvabilității) Utilizatorului și să raporteze informații cu privire la comportamentului financiar al Utilizatorului / Debitorului în conformitate cu obligațiile legale / contractuale ale Companiei;

4.3. inclusiv datele bancare, cu furnizorii serviciilor de plată numiți de către Companie să prelucreze plățile făcute între Debitor și Companie la executarea Contractului;

4.4. în legătură cu cesiunea creanțelor apărute în baza Contractului;

4.5. așa cum este cerut de lege și când Compania crede, cu bună credință, că transmiterea este potrivită pentru a proteja drepturile Companiei și / sau pentru a se conforma unei proceduri judiciare, încheieri judecătorești sau proces legal în privința Companiei.

4.6. transmiterea transfrontalieră ale datelor personale ale Debitorilor, în corespundere cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, și anume în Letonia și Ungaria.

 

5. Stocarea Datelor Personale

5.1. Datele Personale a Debitorului vor fi procesate pentru întreaga durată a relațiilor contractuale dintre Debitor și Companie, cât și după încetarea acestor raporturi, pentru o perioadă de 5 ani sau , în cazul unor obligații legale în acest sens pe o durată mai lungă în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57 din 27 iulie 2016.

5.2. Dacă Utilizatorul / Debitorul și-a retras consimțământul și nu mai există vreun alt temei pentru prelucrare, Compania va înceta prelucrarea datelor.

6. Securitatea Datelor Personale

Compania este preocupată de securitatea datelor care sunt colectate și a implementat măsuri tehnice și organizatorice potrivite pentru a preveni accesul neautorizat la această informație. Aceste măsuri includ politici, proceduri și elemente tehnice în legătură cu controlul accesului la date. Aceste măsuri sunt în mod rezonabil destinate pentru a ajuta la protejarea Datelor Personale ale Utilizatorului de pierdere, acces neautorizat, dezvăluire, alterare sau distrugere. Compania poate folosi criptarea, protocoale web (secure socket layer), paravane de protecție (firewall), lacăte fizice și chei, restricții interne, parole de protecție și alte măsuri de securitate pentru a ajuta la prevenirea accesului neautorizat la Datele Personale ale Utilizatorului. Suplimentar, Compania folosește protocoalele standard de securitate și mecanismele de schimb pentru transmiterea informației sensibile.

7. Drepturile subiecților datelor cu caracter personal

Consimțământul pentru prelucrarea Datelor Personale ale Utilizatorului în conformitate cu prezenta Politică de Confidențialitate nu este obligatoriu, totuși refuzul de a oferi consimțământul va duce la imposibilitatea de a primi credit, de a folosi Portalul și de a implementa obligațiile în conformitate cu Contractul și / sau Termenele și Condițiile pentru Folosirea Portalului.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiecții datelor cu caracter personal au următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de acces la justiție.

Politica cookie

COOKIES POLICY

O.C.N. „CREDITS 2 ALL” SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Ismail 58/1, înregistrată în Registrul de Stat al Persoanelor Juridice, având IDNO 1015600025709 prelucrează date cu caracter personal cu respectarea legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

O.C.N. „CREDITS 2 ALL” SRL este un operator de date cu caracter personal înregistrat la CNPDCP, sub numărul 0000614 - 001.

O.C.N.„CREDITS 2 ALL” SRL folosește o tehnologie numită "cookie" pe site-ul www.kreddy.md (denumit în continuare "site").

Scopul prezentei politici de cookie-uri este de a vă informa în mod clar și precis despre cookie-urile folosite pe site-ul nostru.

Un “cookie” (termen cunoscut și ca “HTTP cookie”, “Browser cookie” sau “Internet cookie”) este un fișier de dimensiuni mici, compus din numere și litere, care va fi stocat pe dispozitivul dvs. (computer, terminal mobil, telefon mobil sau alte echipamente) de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Chrome, Opera, Internet Explorer) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul dvs.). Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

O.C.N.„CREDITS 2 ALL” SRL folosește pe site-ul său următoarele tipuri de cookies:

• Cookie de sesiune care este folosit pentru identificarea sesiunilor

• XSRF token, este un șir hash pentru verificarea acțiunilor utilizatorului.

• SnapEngage, este un serviciu de gestiune a chat-ului online, oferit de SnapEngage LLS, o entitate al cărei sediu principal se află la 1919 14 Str., Suite 505, Boulder (Colorado), CO 80302, Statele Unite ale Americii

• Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc., entitate al cărei sediu principal este la 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Statele Unite ale Americii.

Cookie-urile persistente sunt salvate pe computerul dvs. și nu sunt șterse automat când închideți browser-ul, spre deosebire de un cookie de sesiune, care este șters când închideți browserul. Google Analytics utilizează module cookie persistente care generează un ID de utilizator pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizatorii utilizează site-ul web, modul în care au ajuns pe site, numărul de utilizatori unici, durata vizitelor etc. Experiența de navigare a vizitatorilor site-ului web este urmărită de către Google Analytics pentru a produce statistici anonime. În acest fel, O.C.N.„CREDITS 2 ALL” SRL poate fi mai eficient și poate aduce îmbunătățiri site-ului care facilitează localizarea și accesul acestuia de către utilizatori.

Cookie-urile nu sunt necesare pentru navigare pe site, prin urmare, acestea pot fi instalate numai în cazul în care utilizatorul consimte la utilizarea acestora.

Datele colectate sunt mascate și nu pot fi folosite pentru a identifica un anumit vizitator. Nu vor fi împărtășite cu nici o altă organizație pentru marketing, cercetare de piață sau scopuri comerciale.

O.C.N.„CREDITS 2 ALL” SRL asigură toate măsurile tehnice și administrative necesare pentru protejarea transferului datelor cu caracter personal dintre utilizator și server.

Cookie-urile utilizate de O.C.N.„CREDITS 2 ALL” SRL ii permit să urmărească următoarele informații despre vizitatori:

• Adresa IP (mascată)

• Locație: țară, regiune, oraș, latitudine și longitudine aproximativă (Geolocație)

• Data și ora solicitării

• Titlul paginii pe care o vizualizați

• Adresa URL a paginii pe care o vizualizați

• Adresa URL a paginii care a fost vizualizată înainte de pagina curentă

• Rezoluția ecranului dispozitivului utilizatorului

• Timpul în zona de timp a vizitatorului local

• Fișierele care au fost descărcate

• Legături către un domeniu extern pe care ați făcut clic

• Timp de generare a paginilor (timpul necesar pentru generarea de pagini Web de către serverul web și apoi descărcarea de către vizitator: Turația paginii)

• Limba principală a browserului utilizat

• Versiunea browserului, pluginurile browserului (PDF, Flash, Java), versiunea sistemului de operare, identificatorul dispozitivului (antetul User-Agent)

O.C.N. „CREDITS 2 ALL” SRL utilizează aceste informații pentru a pregăti rapoarte statistice agregate și anonime privind activitatea vizitatorilor.

Revocarea și ștergerea cookie-urilor:

Puteți permite, bloca sau elimina cookie-urile instalate pe dispozitivele dvs. în orice moment, prin configurarea parametrilor de confidențialitate ai browser-ului instalat pe dispozitivul dvs. Aceste proceduri sunt supuse actualizării sau modificării de către dezvoltatorii browserelor, astfel încât nu putem garanta că aceștia respectă pe deplin cea mai recentă versiune disponibilă în orice moment.

De asemenea, puteți activa:

• Navigarea privată, prin care browserul dvs. nu mai salvează istoricul navigării, parolele de site, cookie-urile și alte informații despre paginile pe care le accesați sau

• Funcția de a nu urmări, prin care browserul cere site-urile pe care le vizitați să nu vă urmărească obiceiurile de navigare, de exemplu, pentru a servi reclame de interes pentru site-urile pe care le vizitați.

Mai jos, vă oferim link-urile unde veți găsi informații despre modul în care puteți configura preferințele cookie-urilor în principalele browsere:

• Internet Explorer 5

• Internet Explorer 6

• Internet Explorer 7

• Internet Explorer 8

• Internet Explorer 9

• Safari

• Chrome

• Firefox

• Opera

• Android

• Windows Phone

• Blackberry

Vă puteți configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a notificării / registrul online al notificărilor / difuzarea clipului de informare publică, etc.). Puteți oricând să vă schimbați opinia și să alegeți să primiți cookies, reconfigurând din nou browserul și activând primirea de cookies.

Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro precum și la Google Analytics, inclusiv măsuri de confidențialitate, oprirea și mascarea adreselor IP.

Ai nevoie de ajutor?

Operatorii noștri sunt gata să te ajute. Sună-ne la numărul nostru în cursul orelor de lucru și te vom ajuta să completezi cererea.

078 18 88 18

Luni-Vineri: 09:00 pînă 18:00
Sâmbăta-Duminică: - pînă -
Kreddy
078 18 88 18
Solicită Împrumut